Pravidla soutěže o poukázky ČEDOK v hodnotě 20 000 Kč

1. Pořadatel soutěže Společnost Kontex Trade International, s.r.o., se sídlem Na Okruhu 488/27, 142 00 - Praha 4, vedená u Městského soudu v Praze, spisovná značka C 177989, IČ: 24827061, dále jen „pořadatel“.

2. Webové stránky pořadatele www.pujcka7.cz, dále jen „stránky pořadatele“.


3. Podmínky soutěže


3.1. Doba trvání soutěže

Od 17. 6. 2019 do 31. 8. 2019 včetně.


3.2. Jak se zúčastnit soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit všichni stávající a noví klienti, kteří v době trvání soutěže zažádají o půjčku v minimální výši 8 000 Kč do 15 000 Kč online nebo ve své „Klientské zóně“ na Stránkách pořadatele, u které bude využitý slevový kupón na 50 % slevu z úroku a poplatku dle akce „Letní akce s 50% slevou na úroky a poplatek (úplná pravidla akce jsou na Stránkách pořadatele), která jim bude následně schválena, a zároveň ji v tomto období řádně a včas splatí.


3.3. Vyřazení ze soutěže

Soutěže se nesmí zúčastnit a nemají nárok na výhru zaměstnanci společnosti Kontex Trade International, s.r.o. a jejich rodinní příslušníci. Ze soutěže budou vyřazeny půjčky, u kterých dojde k odstoupení od Smlouvy o spotřebitelském úvěru.


3.4. Předmět výhry

Předmětem výhry jsou poukázky od společnosti Čedok a.s. ve výši 20 000 Kč. Platnost poukazu je 6 měsíců od data vystavení.


3.5. Vyhodnocení soutěže

Klienti, kteří splnili podmínky soutěže, budu zařazeni do slosování, které proběhne po ukončení soutěže. Pořadatel se zavazuje provést slosování čestně. Slosování bude provedeno elektronicky náhodným výběrem dne 2. 09. 2019. Poukazy budou výherci předány v Praze na provozovně společnosti Kontex Trade International, s.r.o nebo budou zaslány doporučenou poštou na adresu výherce.


3.6. Informování klienta o výhře

O výhře bude výherce informován telefonicky nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci na stránkách společnosti Kontex Trade International, s.r.o., www.pujcka7.cz. O výhře bude Pořadatel informovat výherce 3x opakovaně e-mailem nebo telefonicky. V případě, že nebude možné výherce kontaktovat, bude vyřazen ze soutěže a slosování se bude opakovat.


4. Vyloučení ze soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků akce. Osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny. Pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi akce, který je oprávněn ji udělit jinému výherci.

Pořadatel akce je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech klientů, u nichž zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z klientů či jiné osoby, která dopomohla danému klientovi k získání výhry.


5. Práva a povinnosti

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem, škodám způsobeným selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá klient nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost. Na vydání výhry v soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy výherce soutěže, ať už z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na straně Pořadatele.


6. Osobní údaje

Účastí v soutěži dává klient Pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů a s použitím své e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže. Stane-li se klient výhercem, uděluje Pořadateli souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry pro komerční účely. Klient uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně.


7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se zveřejněnou akcí. Účast v soutěži je dobrovolná a klient svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly. Tato pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže zveřejněna na Stránkách pořadatele a jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.


Reprezentativní příklad půjčky:

  • Celková výše spotřebitelského úvěru 8 000,- Kč 
  • Doba trvání 28 dní; Poplatek za poskytnutí půjčky je 1258.50 Kč 
  • Roční úroková sazba 36 % 
  • Úroky 220.93 Kč; RPSN 813.34 % 
  • Poplatek za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti 0,-Kč 
  • Celková částka splatná spotřebitelem 9 479.43 Kč

  • Praha dne 17.06.2019